Studia inżynierskie

Anteny

Wykład zapoznaje słuchaczy z tendencjami rozwoju techniki antenowej. Przedstawione są wiadomości dotyczące podstaw teorii anten. Jest mowa o podstawowych i zaawansowanych parametrach anten oraz wprowadzenie do metod ich pomiarów. Omawiane są anteny w systemach komórkowych i sieciach bezprzewodowych, a także techniki przestrajania anten. Duży nacisk jest położony na anteny inteligentne, zaprezentowanie ich możliwości oraz pokazanie wpływu parametrów anteny na stan kompatybilności współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Wykład zawiera także wprowadzenie do technik MIMO, anten fotonicznych, rekonfigurowalnych, UWB oraz anten dla przyszłych rozwiązań np. cognitive radio.


Systemy radiokomunikacyjne

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, zagadnieniami propagacji, transmisji radiowej i zakłóceń oraz z najważniejszymi obecnie systemami radiowymi i tendencjami rozwojowymi.


Systemy i sieci radiowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi problematyki współczesnych systemów i sieci bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mechanizmów transmisyjnych. Omówione zostaną przede wszystkim bezprzewodowe sieci osobiste (Bluetooth i ZigBee), lokalne (IEEE 802.11), metropolitalne (WiMAX), regionalne oraz bezprzewodowe sieci ad-hoc.


Studia magisterskie

Teoria i projektowanie anten

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną teorią projektowania anten, ich syntezy oraz metodami optymalizacji prowadzącymi do uzyskania optymalnych parametrów anten, a w szczególności, charakterystyk promieniowania.


Radiowe systemy lokalizacji i identyfikacji

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z falami radiowymi w innych niż typowo komunikacyjne zastosowaniach; ściślej z radiowymi technikami lokalizacji i identyfikacji. Studenci w toku przedmiotu zostaną zaznajomieni z technikami wyznaczania położenia terminala na podstawie czasów nadejścia, kątów nadejścia oraz różnic czasów nadejścia sygnałów radiowych z różnych źródeł. Poznają zjawiska propagacyjne, które powodują błędne działanie takich technik, ich wrażliwość na te zjawiska oraz mechanizmy zaradcze. Ponadto zapoznają się z technikami identyfikacji RFID, ich zasięgiem oraz odpornością na zakłócenia.


Nowe techniki transmisji radiowej

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaawansowanej radiowej transmisji sygnałów bazującej na technikach jednoantenowych (w tym radia kognitywnego – ang. Cognitive Radio), wieloantenowych (ang. MIMO, distributed antennas) oraz zbiorczych (ang. diversity). Przedstawione zostaną także interdyscyplinarne zagadnienia fizycznej realizacji podzespołów (łączące techniki mikrofalowe, optoelektryczne oraz fotoniczne). Efektem kształcenia będzie szczegółowa wiedza w zakresie nowoczesnych zaawansowanych metod transmisji radiowej wraz z umiejętnością operowania aparatem matematycznym do analizy parametrów systemowych nowowprowadzanych systemów radiokomunikacyjnych.