Studia inżynierskie

Anteny

Wykład zapoznaje słuchaczy z tendencjami rozwoju techniki antenowej. Przedstawione są wiadomości dotyczące podstaw teorii anten. Jest mowa o podstawowych i zaawansowanych parametrach anten oraz wprowadzenie do metod ich pomiarów. Omawiane są anteny w systemach komórkowych i sieciach bezprzewodowych, a także techniki przestrajania anten. Duży nacisk jest położony na anteny inteligentne, zaprezentowanie ich możliwości oraz pokazanie wpływu parametrów anteny na stan kompatybilności współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Wykład zawiera także wprowadzenie do technik MIMO, anten fotonicznych, rekonfigurowalnych, UWB oraz anten dla przyszłych rozwiązań np. cognitive radio.


Systemy radiokomunikacyjne

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, zagadnieniami propagacji, transmisji radiowej i zakłóceń oraz z najważniejszymi obecnie systemami radiowymi i tendencjami rozwojowymi.


Systemy i sieci radiowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi problematyki współczesnych systemów i sieci bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mechanizmów transmisyjnych. Omówione zostaną przede wszystkim bezprzewodowe sieci osobiste (Bluetooth i ZigBee), lokalne (IEEE 802.11), metropolitalne (WiMAX), regionalne oraz bezprzewodowe sieci ad-hoc.


Pola i Fale

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką opisu własności fal elektromagnetycznych propagowanych w różnych ośrodkach i prowadnicach falowych oraz kształtowania umiejętności rozumienia zjawisk fizycznych w kontekście praktyki inżynierskiej, a także rozwiązywania prostych zagadnień polowych.


Physics 2

Zasadnicza część przedmiotu dotyczy Maxwellowskiej teorii pól i fal elektromagnetycznych, która leży u podstaw telekomunikacji. Wykład zaczyna się od fizycznych interpretacji równań Maxwella. Następnie dyskutowane jest zjawisko fal elektromagnetycznych w różnych warunkach, propagacyjnych, takich jak przestrzeń nieograniczona, ośrodki uwarstwione i popularne prowadnice falowe. Modele teoretyczne ilustrowane są przez animowane symulacje komputerowe z wykorzystaniem znanego na świecie oprogramowania elektromagnetycznego. Na podstawie rozwiązania równania falowego dla fal akustycznych, przeprowadzone jest porównanie własności fal akustycznych i elektromagnetycznych.


Studia magisterskie

Teoria i projektowanie anten

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną teorią projektowania anten, ich syntezy oraz metodami optymalizacji prowadzącymi do uzyskania optymalnych parametrów anten, a w szczególności, charakterystyk promieniowania.


Kompatybilność elektromagnetyczna

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien mieć następujące kompetencje:

  • wiedzę na temat mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie różnych urządzeń elektronicznych za pośrednictwem pól elektromagnetycznych oraz umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z takim oddziaływaniem, zarówno w fazie projektowania urządzeń jak i w fazie ich eksploatacji,
  • wiedzę na temat systemu norm, określających dopuszczalny poziom zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia elektroniczne oraz metod określania zgodności z tymi normami drogą pomiarów oraz komputerowych symulacji elektromagnetycznych,
  • umiejętność przewidywania realnych zagrożeń, związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka i kompetentnego przeciwstawiania się w pracy zawodowej zarówno przypadkom niefrasobliwego niedostrzegania zagrożeń, jak i niepotrzebnego wzniecania paniki tam, gdzie takie zagrożenia realnie nie ma.

Radiowe systemy lokalizacji i identyfikacji

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z falami radiowymi w innych niż typowo komunikacyjne zastosowaniach; ściślej z radiowymi technikami lokalizacji i identyfikacji. Studenci w toku przedmiotu zostaną zaznajomieni z technikami wyznaczania położenia terminala na podstawie czasów nadejścia, kątów nadejścia oraz różnic czasów nadejścia sygnałów radiowych z różnych źródeł. Poznają zjawiska propagacyjne, które powodują błędne działanie takich technik, ich wrażliwość na te zjawiska oraz mechanizmy zaradcze. Ponadto zapoznają się z technikami identyfikacji RFID, ich zasięgiem oraz odpornością na zakłócenia.


Nowe techniki transmisji radiowej

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaawansowanej radiowej transmisji sygnałów bazującej na technikach jednoantenowych (w tym radia kognitywnego – ang. Cognitive Radio), wieloantenowych (ang. MIMO, distributed antennas) oraz zbiorczych (ang. diversity). Przedstawione zostaną także interdyscyplinarne zagadnienia fizycznej realizacji podzespołów (łączące techniki mikrofalowe, optoelektryczne oraz fotoniczne). Efektem kształcenia będzie szczegółowa wiedza w zakresie nowoczesnych zaawansowanych metod transmisji radiowej wraz z umiejętnością operowania aparatem matematycznym do analizy parametrów systemowych nowowprowadzanych systemów radiokomunikacyjnych.